Trakų krašto tradicinių amatų centras

+370 698 27197

I. BENDROJI DALIS

  1. Pavadinimas – Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija (toliau – Asociacija).
  2. Juridinio asmens teisinė forma – Asociacija.
  3. Asociacija yra savarankiška, savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė Lietuvos organizacija, atstovaujanti ir vienijanti Lietuvos teritorijoje veikiančius juridinius ir fizinius asmenis, puoselėjančius amatų tradicijas, ūkio produktų kūrimą, veikiančius kultūros, švietimo srityse Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir galinčius realizuoti pateiktus veiklos statusą atitinkančius tikslus, uždavinius bei siekti tinkamų rezultatų.
  4. Asociacija veikia kultūros, amatų puoselėjimo srityse.
  5. Asociacija turi finansinį bei organizacinį savarankiškumą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose.
  6. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas.
  7. Asociacija gali stoti į kitas nacionalines ar tarptautines organizacijas ir būti jų nare, jeigu šių organizacijų tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar Lietuvos Respublikos įstatymams.
  8. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribojamas, ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

9. Asociacijos tikslas atstovauti, veikti ir vienyti Lietuvos teritorijoje esančius fizinius ir juridinius
asmenis, tarpusavyje bendradarbiaujant siekti bendrų tikslų įgyvendinimo, puoselėti amatų tradicijas, ūkio
produktų kūrimą, veikti kultūros ir švietimo srityse, koordinuoti Asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą,
atstovaujant jų ekonominius ir teisinius interesus, propaguojant teikiamas paslaugas, produktus ir jų naudą
šalies bei užsienio gyventojams, įmonėms ir kitiems panašia veikla užsiimantiems ūkio subjektams bei jų
organizacijoms.
10. Asociacijos uždaviniai yra šie:
10.1. kurti sociokultūrinius, edukacinius, švietimo, amatų tradicijų plėtojimo projektus; pagal
bendradarbiavimo sutartis dalyvauti amatininkų, ūkininkų produktų sklaidos plėtojimo programose;
10.2. siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti narių veiklą;
10.3. siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp Asociacijos narių, remiantis savitarpio ekonominio ir
Asociacijos tikslų palaikymo principais;
10.4. teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams, pagal galimybę teikti metodinę bei kitokią sukauptą
informaciją;
10.5. plėsti ryšius su giminingomis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių organizacijomis; plėtoti
bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio užsienio valstybių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
10.6. visapusiškai reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir gaminamą produkciją;
10.7. koordinuoti ir vykdyti Asociacijos narių pavestus uždavinius, atstovauti ir ginti savo narių teises,
jų ekonominius interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose;
10.8. rūpintis Lietuvos kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;
10.9. skatinti ir ginti laisvą kūrybą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, rūpintis kūrybiniu palikimu.
11. Asociacija, įgyvendindama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas: ir socialinės atskirties vyresnio
amžiaus asmenys ir neįgalieji, kurie puoselėja amatų ir kultūros tradicijas.
11.1. renka informaciją ir teikia savo nariams konsultacijas veiklos klausimais;
11.2. teikia rekomendacijas ir informaciją apie naujausius pasiekimus organizuojant kultūros ir amatų
puoselėjimo veiklą;
11.3. apibendrina ir įvertina Asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, analizuoja ir lygina
Asociacijos narių veiklą;
11.4. tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Asociacijos narių, kai tai susiję su veiklos etikos
klausimais;
11.5. organizuoja susirinkimus, darbo grupes, simpoziumus, festivalius, susitikimus, konsultacijas,
konferencijas, diskusijas, seminarus, kursus, masinius renginius, stovyklas, temines parodas, muges, parodų
ar leidinių aptarimus, kūrybinius konkursus; įvairius profesinius konkursus kultūros, amatų ir kitos panašios
veiklos sferose; skiria premijas, kūrybines komandiruotes, dalyvauja kituose renginiuose; inicijuoja ir skelbia
konkursus projektų vykdymui;
11.6. organizuoja mokymo, profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje bei užsienyje;
11.7. organizuoja leidybinę veiklą ir leidžia periodinius ir vienkartinius informacinius,
rekomendacinius, reklaminius bei kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais, įvairias
mokymo bei metodines priemones;
11.8. reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius bei jų teikiamas paslaugas;
11.9. dalyvauja Tarptautinės kultūros, amatų, švietimo Asociacijos veikloje bei kitose tarptautinėse
organizacijose;
11.10. ekonominiais ir profesiniais klausimais bendradarbiauja su užsienio valstybių partneriais;
11.11 organizuoja darbo grupes įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti;
11.12. Lietuvos Respublikos įstatymų ribose atlieka kitas Asociacijos narių interesus atitinkančias
funkcijas;
12. Asociacija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
12.1. turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
12.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;
12.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
12.4. steigti įmones ir organizacijas (jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar
organizacijų įstatymą); steigti visuomenės informavimo priemones;
12.5. atlikti savo vietovės, narių poreikių ir interesų sociologinius ir kitus tyrimus;
12.6. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;
12.7. dalyvauti kitų Lietuvos asociacijų veikloje;
12.8. stoti į tarptautines organizacijas;
12.9. vykdyti kitą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos respublikos įstatymams, Vyriausybės
nutarimams ir kitiems teisės aktams bei šiems įstatams;
12.10. Asociacija veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės
institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
12.11 laisvai skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
12.12. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų,
fondų, fizinių asmenų, taip pat valstybinių organizacijų bei asmenų ir turėti paramos gavėjo statusą;
12.13. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
12.14. atlikti meno kūrinių kokybės vertinimo bei kūrinių kainos nustatymo ekspertizes;
12.15. formuoti gerą aplinką (pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti
švietėjišką darbą, pasitelkiant vietos ir iš kitur atvykusius šviesuolius, kultūrininkus;
12.16. puoselėti šeimos ir dvasines vertybes;
12.17. Asociacijos narių kūrybai plėtoti, buities sąlygoms palengvinti, sveikatai ir poilsiui užtikrinti,
taip pat nedarbo ir kitiems atvejams steigiami lėšų fondai. Jų steigimo tvarką nustato Valdyba;
12.18. Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybėse veikiančiais lietuvių ir užsienio
menininkais, menotyrininkais, Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo,
socialinės apsaugos gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis;
12.19 organizuoti susirinkimus, simpoziumus, festivalius, susitikimus, konsultacijas, konferencijas,
diskusijas, seminarus, kursus, stovyklas, parodų ar leidinių aptarimus, kūrybinius konkursus, skirti premijas,
kūrybines komandiruotes, dalyvauti kituose renginiuose; skelbti konkursus ir varžybas; inicijuoti,
organizuoti konkursus projektų vykdymui;
12.20. vykdo kitą Asociacijos veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems
Įstatams.

III. PRIĖMIMO Į ASOCIACIJĄ IR IŠSTOJIMO IŠ JOS TVARKA

13. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų šalių fiziniai ir juridiniai asmenys,
sumokėję stojamąjį mokestį ir priimti į Asociacijos narius Asociacijos valdybos sprendimu, kurie pripažįsta
šiuos įstatus, dalyvauja Asociacijos veikloje.
14. Asociaciją sudaro nariai ir garbės nariai.
15. Stojantysis susipažįsta su Asociacijos įstatais, pateikia motyvuotą prašymą ir trijų Asociacijos
narių rekomendacijas, sumoka stojamąjį nario mokestį, viešai pristato savo veiklą, pasiekimus amatų
tradicijų puoselėjimo, kultūros ir/ar švietimo srityse ir/ar pateikia ją apibūdinančią medžiagą.
16. Asociacijos narių priėmimo, jų kompetencijos vertinimo ir išstojimo klausimus, fiziniam asmeniui
pateikus prašymą, juridiniam – ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nariu (-e),
Asociacijos narių teikimu, sprendžia Valdyba.
Asociacijos narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą.
Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia Valdyba.
17. Asociacijos garbės nariai renkami Susirinkime (konferencijoje). Jie stojamojo ir metinio nario
mokesčio nemoka, Asociacijos valdyme nedalyvauja.
18. Narystė prarandama:
18.1. bet kada raštu pareiškus valią išstoti iš Asociacijos;
18.2. nemokant metinio nario mokesčio ilgiau kaip 2 mėnesius pasibaigus nustatytam terminui;
18.3. nesilaikant šių įstatų;
18.4. savo veikla kompromituojant Asociacijos veiklą;
18.5. nevykdant prisiimtų įsipareigojimų;
18.6. ryšių su Asociacija nutraukimas be svarbios priežasties ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui
laikomas kaip savanoriškas išstojimas iš Asociacijos. Ar priežastis yra laikoma svarbia, kiekvienu konkrečiu
atveju sprendžia Valdyba.
18.7 likvidavus Asociaciją.
19. Narių sąrašą tvarko Asociacijos Pirmininkas.

IV. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

20. Asociacijos nariai turi teisę:
20.1. rinkti ir būti renkami į valdymo organus;
20.2. dalyvauti Asociacijos renginiuose, valdybos posėdžiuose, teikti pasiūlymus, siūlyti įvairias
iniciatyvas ar projektus;
20.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, gauti visą reikalingą informaciją apie jos veiklą,
naudotis Asociacijos sukaupta informacija; dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą
pateikimo nariams tvarka nustatoma Susirinkimo sprendimu atskirame dokumente;
20.4. gauti iš Asociacijos paramą profesinei veiklai, ginant savo teises ir interesus;
20.5. ginčyti teisme Susirinkimo bei kolegialaus valdymo organo nutarimus ir administracijos
sprendimus;
20.6. savarankiškai išstoti iš Asociacijos, pranešus apie tai iš anksto Valdybai raštu; tokiu atveju
stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas
negrąžinami;
20.7. turi teisę teismine tvarka ginti teises ar teisėtus interesus, jei Asociacijoje jie yra pažeidžiami;
20.8. teikti intelektualinį indėlį, kūrybinius pasiūlymus, remtis turtinėmis bei organizacinėmis
priemonėmis, kritikuoti Asociacijos veiklą;
20.9. rekomenduoti naujus narius;
20.10. burti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes, gebančias įgyvendinti atskirus
projektus, atitinkančius Asociacijos tikslus;
20.11. už didelius nuopelnus Asociacijai Susirinkimo sprendimu teikti asmeniui Asociacijos nario
garbės vardą. Asociacijos garbės narys nemoka Asociacijos nario mokesčių ir neturi visuotiniuose Asociacijos
narių susirikimuose balsavimo teisės.
21.Asociacijos narių pareigos:
21.1. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų ir kitų Asociacijos vidaus veiklos dokumentų,
vykdyti Susirinkimo ir Asociacijos valdybos sprendimus, tausoti Asociacijos turtą;
21.2. dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;
21.3 mokėti nario ir kitus mokesčius;
21.4. aktyviai reikštis ir dalyvauti Asociacijos veikloje;
21.5. vykdyti Asociacijos valdymo struktūrų nutarimus, sutarčių ir susitarimų, kuriuos priima
Asociacija, reikalavimus;
21.6. laikytis profesinės etikos.

V. ASOCIACIJOS VALDYMO STRUKTŪRA

22.Visuotinis narių susirinkimas.
23. Kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba, renkama 3 metams.
24. Vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, renkamas 3 metams.
25. Asociacijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Valdybos nariai, turintys būti lojalūs
Asociacijai, privalo laikytis konfidencialumo ir vengti situacijų, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar
gali prieštarauti Asociacijos interesams.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

26. Asociacijos Visuotinio susirinkimo (toliau – Susirinkimo) kompetencija:
26.1. papildo ir keičia ir Asociacijos įstatus, keičia Asociacijos buveinę;
26.2. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
26.3. tvirtina Asociacijos metinę finansinę ataskaitą;
26.4. išklauso, vertina ir tvirtina Asociacijos pirmininko ir Valdybos metines ataskaitas;
26.5. 3 metams renka ir tvirtina Asociacijos pirmininką, Asociacijos valdybą; Asociacijos pirmininkas
ir Valdybą sudaro nepartiniai piliečiai. Asociacijos pirmininkui ir Valdybos nariui įstojus į politinę partiją, jis
yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo – taip išvengiama ideologinių priešpriešų;
26.6. priima sprendimą dėl Asociacijos filialų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
26.7. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
26.8. sprendžia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;
26.9. eilinis Susirinkimas šaukiamas kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Asociacijos
valdybos (toliau – Valdybos) sprendimu arba 1/5 visų Asociacijos narių reikalavimu;
26.10. kas trys metai metai kviečiamas Asociacijos rinkiminis Susirinkimas. Šiame Susirinkime
renkamas Asociacijos pirmininkas, Valdyba ir revizorius. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja
daugiau kaip 50% + 1 Asociacijos narys;
26.11. neeilinis visuotinis narių Susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių
reikalavimu arba Asociacijos Valdybos sprendimu. Asociacijos Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų
pasirašytinai, elektroniniu arba registruotu laišku informuoja kiekvieną Asociacijos narį, pateikiant jam
susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus;
26.12. visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Asociacijos pertvarkymą,
reorganizavimą ar veiklos nutraukimą. Šiais klausimais sprendimai priimami už juos balsavus 2/3 (dviem
trečdaliams) suvažiavime dalyvaujančių narių;
26.13. vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Kai juridinį asmenį atstovauja keli nariai,
Susirinkime jų sprendžiamasis balsas skaičiuojamas kaip vienas;
26.14 jeigu Susirinkimas neįvyksta, ne anksčiau kaip per 5 dienas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo
neįvykusio susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę
priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo
Asociacijos narių;
26.15. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo
sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys;
26.16. tarp susirinkimų Asociacijos darbui vadovauja Valdyba;
26.17. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Susirinkimo kompetencijai
priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nėra priskirta kitų organų kompetencijai, ir jei pagal
esmę tai nėra valdymo organo funkcijos;
26.18. tarp Susirinkimų turi teisę suderinti Asociacijos įstatus su naujais arba pataisytais įstatymais.

VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

26. Asociacijos Valdyba (toliau – Valdyba), sudaro 5 nariai iš kurių Valdyba išsirenka Valdybos
pirmininką 3-jų metų laikotarpiui (Asociacijos Valdybos pirmininkas negali būti ir Asociacijos pirmininkas).
27. Valdybos kompetencija:
27.1. atstovauja Asociacijos veiklai tarp Susirinkimų;
27.2. priima sprendimus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo bei nustato dokumentų pateikimo
tvarką ir terminus;
27.3. priima sprendimus dėl Asociacijos Garbės ir Rėmėjo vardų suteikimo. Asociacijos Garbės ar
Rėmėjo vardas nesuteikia tokiam asmeniui Asociacijos nario teisių;
27.4. koordinuoja Asociacijos organizacinę ir finansinę veiklą;
27.5. tvirtina metinius Asociacijos veiklos planus, Valdybos darbo reglamentą;Priima sprendimą priimti į darbą ir/ar atleisti Asociacijos darbuotojus, nustato jų skaičių ir pareigybes,
pareiginių atlyginimo dydžius;
27.6. vykdo Susirinkimo sprendimus;
27.7. nustato stojamojo ir nario mokesčio dydžius;
27.8. sudaro ekspertų, darbo grupes, pirkimo, etikos ir kitas komisijas bei fondus, tvirtina Darbo
grupių vadovus, koordinuojančius atskiras Asociacijos veiklos sritis;
27.9. priima sprendimus dėl Asociacijos narių šalinimo;
27.10. svarsto ir priima nutarimus dėl patalpų, reikalingų parodinei, administracinei, komercinei
Asociacijos veiklai, pirkimo, pardavimo, nuomos ar bendradarbiavimo;
27.11. atsistatydinus Asociacijos pirmininkui arba negalint jam eiti pareigų, per vieną mėnesį kviečia
neeilinį Visuotinį susirinkimą naujam Asociacijos pirmininkui rinkti;
27.12. Valdybos pirmininkas vadovauja Valdybos veiklai ir šaukia jos posėdžius;
27.13. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš Valdybos narių, apie tai raštiškai pranešęs Valdybai;
27.14. posėdžiai šaukiami Valdybos pirmininko arba 1/3 Valdybos narių reikalavimu ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį;
27.15. Valdyba savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma, dalyvaujant posėdyje daugiau kaip
pusei jos narių. Visi Valdybos nariai turi lygias teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia
Valdybos pirmininko balsas;
27.16. 1/2 Asociacijos nariams pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys
privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo;
27.17. vykdo kitą Asociacijos veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose;
27.18. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabdžius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė
grupė, sudaryta iš ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, šaukia neeilinį visuotinį Asociacijos susirinkimą;
27.19. už Asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia
Asociacijos Visuotinis susirinkimas;
27.20. kasmetinio narių Susirinkimo atstovavimo normas, vietą ir laiką nustato valdyba;
27.21. Valdybos sprendimai gali būti priimami ir elektroninėmis komunikacijos priemonėmis –
elektroniniu paštu.

VIII. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

28.Asociacijos pirmininką renka Visuotinis narių susirinkimas 3 jų metų laikotarpiui, paprasta balsų
dauguma.
29. Asociacijos išrinktas pirmininkas turi teisę teikti susirinkimui Pirmininko pavaduotojo kandidatūrą.
30. Asociacijos pirmininko kompetencija:
30.1. Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, atstovaujantis Asociacijos narių interesus
Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose
bei sutarčių sudarymo ar įgaliojimo jai atstovauti kitus Asociacijos narius, metu;
30.2. vykdo Asociacijos valdybos sprendimus, įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Asociacijos
tikslus ir uždavinius;
30.3. organizuoja ir koordinuoja Asociacijos veiklą;
30.4. teikia Susirinkimui Asociacijos pirmininko metinę veiklos ir finansinę ataskaitas;
30.5. Valdybos sprendimu priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, organizuoja viešos
informacijos paskelbimą bei savanoriškus darbus;
30.6. tvarko Asociacijos turtą ir finansus, kontroliuoja Asociacijos narių apskaitą ir veiklos
dokumentus;
30.7. ieško lėšų Asociacijos veiklai finansuoti;
30.8. vykdo Susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko
lėšas, skirtas veikloms įgyvendinti;
30.9. visus klausimus, susijusius su Asociacijos nekilnojamojo turto pardavimu, jo kapitaliniu remontu
bei kreditų gavimu, laiduojant Asociacijos turtu, pirmininkas sprendžia tik gavęs 2/3 Valdybos narių
pritarimą;
30.10. rengia Asociacijos veiklos programą, ataskaitą ir, pasibaigus kalendoriniams metams, per 4
mėnesių laikotarpį, teikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
30.11. pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų, jį pavaduoja laikinas pavaduotojas – Asociacijos
Pirmininko pavaduotojas, kurį skiria Valdyba;
30.12. 1/2 Asociacijos narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki
Susirinkimo.31. Asociacijos buhalteris:
31.1.tvarko buhalterinę apskaitą, veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
31.2. pateikia finansinę ataskaitą Visuotiniam susirinkimui;
31.3. pasirašo finansinius ir kitus veiklos dokumentus, darbo sutartis.

IX . LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

32. Asociacija nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti
juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį gali tik tuo
atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros bei
paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus);
33. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:
33.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, vienasmeniui ar
kolegialaus organų nariui, Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui, su jais susijusiam
asmeniui ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose;
33.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos
Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar kitą mokestį;
33.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros
ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) kitų valdymo organų nariams, Asociacijos darbo sutarties
pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo
teisiniais santykiais susijusios išmokos, ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas,
kuriuo atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
33.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos
prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata
netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos
Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
33.6. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata
netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
33.7. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
33.8. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra
suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
33.9. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra
suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
33.10. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota,
arba būti jo dalyviu;
33.11. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo
administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
33.12. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų reikalavimus bei pagal jų
kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito
unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų
nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
33.13. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus
įstatymų numatytus atvejus.
34. Asociacijos ūkiniams metams pasibaigus, finansinę veiklą tikrina Asociacijos revizorius:
34.1. tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos
dokumentus;
34.2. atlieka bet kokius Asociacijos patikrinimus Susirinkimo ar valdybos pavedimu;
34.3. praneša valdybai, o taip pat narių susirinkimui apie visus patikrinimo metu nustatytus
pažeidimus.

X. ASOCIACIJOS TURTAS

Asociacija savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. Už savo prievoles atsako
visu savo turtu.
36. Asociacijos turtą sudaro:
36.1. savanoriški narių įnašai, stojamasis bei nario mokesčiai;
36.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
36.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;36.4. Valstybės ir savivaldybės skirtos tikslinės lėšos;
36.5. pajamos už nuomojamą turtą;
36.6. paveldėtas turtas;
36.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
36.8. skolinto kapitalo lėšos;
36.9. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.
37. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, statiniai,
įmonės ir kt.) ir kilnojamasis turtas, reikalingas jos veiklai. Asociacijos nariais tiek išstodami iš
organizacijos, tiek nutraukus jų veiklą, jokių teisių į šį turtą neturi.
38. Asociacija lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

XI. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS, VEIKLOS PABAIGA

39. Asociacija gali būti likviduota ar reorganizuota, jei taip nusprendžia ne mažiau kaip pusė
Asociacijos narių prieš 3 mėnesius, apie tai įspėjus visus Asociacijos narius.
40. Asociacija reorganizuojama įstatymų nustatyta tvarka.
41. Asociaciją galima reorganizuoti, sujungiant ją su su kitomis asociacijomis arba suskaidant ją į
kelias Asociacijas.
42. Reorganizuojant Asociaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki Susirinkimo,
kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą, turi pateikti jos Pirmininkas, Pirmininko
pavaduotojas arba auditorius.
43. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios
Asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
44. Reorganizuotos Asociacijos registruojamos įstatymų nustatyta tvarka.
45. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
45.1. Susirinkimo nutarimas;
45.2. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;
45.3. Susirinkimas, nusprendęs likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus,
likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja
likviduojamos Asociacijos statusą, t. y. valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas
atlieka likvidatorius;
45.4. apie Asociacijos likvidavimą, reorganizavimą ar kitus viešus skelbimus Asociacija skelbia rajono
laikraščiuose, tinklapyje www.trakukrastas.lt , ir/arba pranešama elektroniniu paštu visiems įstatymų
numatytiems asmenims.
46. Likvidavus Asociaciją, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Asociaciją,
grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui;
47. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likusios sumokėjus skolas, panaudojami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
48. Asociacijos veikla pasibaigia visuotino narių susirinkimo sprendimu, jei už tokį sprendimą
balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais
pagrindais.

XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PILDYMO TVARKA

49. Asociacijos įstatų pakeitimų ir papildymų projektą ruošia Asociacijos pirmininkas ir jį pateikia
Susirinkimui.
50. Asociacijos įstatai keičiami ir papildomi Susirinkimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu
pritaria ne mažiau 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių.
51. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos Susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeitimai ir papildymai
įsigalioja juos įregistravus juridinių asmenų registre.

Įstatai priimti Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos visuotiniame susirinkime 2016 m. gruodžio 1
d., registrų centre patvirtinti 2017 m. sausio 16 d.